Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu nodaļa

INFORMĀCIJAS, SUPERVĪZIJAS, APMĀCĪBAS, ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA

Мērķi:

 • sniegt klientiem saprotamu un precīzu informāciju par visiem iespējamiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem.
 • klientu interesēs organizēt un mobilizēt resursus, sadarbojoties ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām un nodaļām.

Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu nodaļa:

 •  Apzina iedzīvotāju pieprasījumu pēc konkrētas informācijas un veic nepieciešamos pasākumus šīs informācijas iegūšanai un izskaidrošanai.
 • Nodrošina iedzīvotāju informēšanu par sociālo palīdzību, sociālajiem, veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumiem, kā arī apmācību, supervīzijas pasākumu organizēšanu Sociālās lietu pārvaldes darbiniekiem.
 • Apkopo priekšlikumus par projektiem sociālajā jomā un iesniedz tos Sociālo lietu pārvaldes vadītājai.
 • izstrādā projektus, t.sk. valsts budžeta, Eiropas Savienības (turpmāk ES) struktūrfondu, kā arī citu finansēšanas avotu (fondu) līdzekļu piesaistei;
 • nodrošina projektu ieviešanas un plānošanas procesu, to vadīšanu, konsultēšanu un koordinēšanu;
 • sagatavo un sniedz pārskatus par aktuālo projektu realizācijas gaitu;
 • Veic sociālās vides izpēti, nosaka problēmas, izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
 • Piedalās pašvaldības attīstības plānu izstrādē.
 • Sadarbojas ar Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, ārvalstu partneriem, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām;
 •  Atbild uz iedzīvotāju sūdzībām, telefonu zvaniem.
 •  Apkopo no SLP nodaļu un struktūrvienību informāciju un sniedz pārskatus Sociālo lietu pārvaldes vadītājai.
 •  Realizē nodaļas funkcijas iedzīvotāju informēšanā par Sociālo lietu pārvaldes darbu un lēmumiem.
 •  Veido un koordinē SLP sabiedriskās attiecības ar citām institūcijām, valsts institūcijām, ministrijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējsabiedrībām.
 •  Nodrošina informācijas pieejamību iedzīvotājiem.
 • Veido, koordinē un uztur sakarus ar masu medijiem.
 • Koordinē un uztur sakarus ar citām Latvijas pašvaldībām, ārvalstu pilsētām un starptautiskām organizācijām.
 • Informē masu medijus un plašāko sabiedrības daļu par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes darbību un iecerēm sociālajā jomā.
 • Plāno, vada un koordinē SLP un tās nodaļu un struktūrvienību darbību sabiedrības informēšanas jautājumos.
 •  Koordinē un sadarbībā ar citām SLP nodaļām un struktūrvienībām sagatavo informāciju SLP mājas lapas papildināšanai internetā.
 • Nodrošina precīzas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību sociālās jomas jautājumos SLP darbiniekiem un citām institūcijām.
 • Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām.
 • Nodaļa kārto dokumentu lietvedību atbilstoši lietvedību reglamentējošiem dokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju citam institūcijām.
 •  Nodaļa kārto personālsastāva dokumentu lietvedību atbilstoši reglamentējošiem dokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju citām institūcijām.
 • Nodaļa kontrolē pilsētas iedzīvotāju iesniegto iesniegumu virzību un izpildi, kā arī veido un kontrolē informācijas ievadīšanu SLP datu bāzē;
 • Nodaļa uzkrāj un saglabā līdz nodošanai arhīvā dokumentus, kas radušies nodaļas darbā.

Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu nodaļas speciālistu darba laiks :

Pirmdiena                  8.00-12.00, 13.00-18.00

Otrdiena                    8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena                  8.00-12.00, 13.00-18.00

Ceturtdiena               8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena                 8.00-14.00 bez pusdienu pārtraukuma.

Nodaļas vadītājas, personāla lietu pārzines  pieņemšanas laiks:  darba laikā katru darba dienu 

Adrese: 3a. kab., 4.kab., 9.kab., Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi:  nodaļas vadītāja  –  654 40912 ,  lietvede - 654 40914 

E-pasts:  personal@soclp.lv lietvede@soclp.lv

last.changes: 09.05.2016 14:15