Informācija Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem par bērnu ēdināšanas pabalstu 2012./2013. mācību gada laikā

mini-300x200

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010. saistošiem noteikumiem Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” bērnu ēdināšanas pabalsts ir paredzēts bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās, un arodvidusskolās mācību gada laikā.

Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

  1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš mācās Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās;
  2. bāreņiem, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;
  3. ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērni invalīdi, kuri mācās Daugavpils sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;
  4. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība, kuri apmeklē Daugavpils sākumskolas un mācās pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

Bērnu ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts 100% apmērā ik mēnesi. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona) vai tās likumīgie pārstāvji Sociālo lietu pārvaldē iesniedz  šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

  1. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
  2. bērna dzimšanas apliecību;
  3. izziņas no VSAA (Ģimnāzijas ielā 10): par pārskaitītajiem nodokļiem, par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 mēnešiem; kā arī par citiem ienākumiem (stipendijām, uzturlīdzekļiem, piemaksām, pabalstiem, ienākumiem no saimnieciskās darbības);
  4. Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu par noteiktu aizbildnību.
Ēdināšanas pabalstu neizmaksā bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņem pabalstu bērna uzturam.

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 654 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8, Daugavpilī

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

Otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45;

Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

last.changes: 24.04.2013 10:48