Sociālā palīdzība ziemas periodā Daugavpils iedzīvotājiem, kuriem nav piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss

 

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi paredz:

  1. 1.  Pabalstu siltumenerģijas piegādes samaksai un pabalstu karstā ūdens (cirkulācijas) piegādes apmaksai

 

-          daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās, vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba – pienākas Ls 17.00 mēnesī par 1 bērnu, bet ne vairāk par Ls 90.00.

-          ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - pienākas Ls 20.00 mēnesī par 1 bērnu, bet ne vairāk par Ls 75.00.

-          ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - pienākas Ls 18.00 mēnesī par 1 bērnu, bet ne vairāk par Ls 65.00.

-          ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - pienākas Ls 18.00 mēnesī par 1 bērnu, bet ne vairāk par Ls 65.00.

-          ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - pienākas Ls 30.00 mēnesī par 1 bērnu un papildus Ls 7.00 par otro bērnu.

-          darbspējīgai pirmspensijas vecuma personai, kura dzīvo viena un kurai nav reģistrēta laulība, ja tās vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas – pienākas Ls 15.00  apmērā mēnesī.

-          atsevišķi dzīvojošām personām vai ģimenēm, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 120,00 latu mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss - pienākas Ls 15.00  apmērā menesī.

Pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai piešķir no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām. Pabalstu izmaksā vienreiz par visu apkures sezonu neatkarīgi no tā, kad saņemts personas iesniegums.

 

  1. Individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei:

-          daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba – pienākas Ls 110.00 apmērā gadā.

-          ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns – invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - pienākas Ls 90.00 apmērā gadā.

-          ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns – bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - pienākas Ls 80.00 apmērā gadā.

-          ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - pienākas Ls 80.00 apmērā gadā.

-          ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - pienākas Ls 90.00 apmērā gadā.

Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

         3. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksas pabalsts

 

-                      ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba – pienākas Ls 10.00 mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā.

-          daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - pienākas Ls 10.00 mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā.

-          ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns – invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - pienākas Ls 10.00 mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā.

 

Viena un tā pati persona (ģimene) drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

 

Lai saņemtu palīdzību, persona vēršas Sociālo lietu pārvaldē ar rakstveida vai murvātdu iesniegumu, kuru darbinieks noformē rakstveidā un klients to paraksta.

Lai novertētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs uzrāda personu apliecienošus dokumentus (pasi, bērna dzīmšanas apliecību, invaliditātes apliecību u.c.) un iesniedz:

 

1)strādājošiem – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem; izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (Ģimnāzijas iela 10) paziņojumu par personas veiktajām obligātajām sociālās                                                        apdrošināšanas iemaksām;


2)bezdarbniekiem - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, uzrāda nodokļu grāmatiņas oriģinālu. no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (Ģimnāzijas iela 10) paziņojumu par personas veiktajām obligātajām sociālās                                                        apdrošināšanas iemaksām .Ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā redzams stipendijas apmērs, no Nodarbinātības valsts aģentūras (Varšavas iela 18) bezdarbnieka apmeklējumu uzskaites lapa.


3)ģimenēs ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu, ja persona saņem uztūrlīdzekļus pamatojoties uz savstarpēju vienošanos – vienošanos par uzturlīdzekļu samaksu (vienošanai pievienot bērna tēva pases kopiju);


4)studentiem, profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru;
5)pensionāriem - apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto pensiju un pabalstiem;


6)atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;


7)citus dokumentus: ienākumi no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, par kapitāldaļām SIA, piederošām akcijām u.c.;

 

Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

VISAS IEPRIEKŠMINĒTĀS IZZIŅAS  DERĪGAS VIENU MĒNESI

Informējam, ka skaidras naudas izmaksa Sociālo lietu pārvaldes kasē notiks līdz 19.12.2013.

Jā ģimenē ar bērniem vecāki strādā, lūdzam bez elektroniskā talona pirmdienās un trešdienās griezties 6. Kabinetā no plkst. 16.00 līdz 18.00

Sociālie darbinieki apkalpo klientus

6.kab., 11. kab.,15. kab.,17. kab. 18.kab., 20.kab.

Pieņemšanas laiks:

                 Pirmdiena     8.00-12.00, 13.00-17.45  

                 Otrdiena       8.00-12.00, 13.00-16.45  

                 Trešdiena      8.00-12.00, 13.00-17.45  

                 Ceturtdiena   8.00-12.00, 13.00-16.45

Tālruņi:

6.kabinets – 65440916, 11. kabinets – 65440921, 15.kabinets – 65440925, 17.kabinets – 65423641,65440923, 18.kabinets – 65440928, 20.kabinets - 5421536            konsultants - 65440926        Nodaļas vadītāja - 65440924

 

Mūsu adrese:

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasts: palidziba@soclp.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.10.2013 07:04