JAUNUMI

 • Turpmāk būs iespēja savlaicīgi pagarināt maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu

  Saskaņā ar apstiprinātājiem kārtējā Domes sēdē 2016.g. 8.decembrī grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu" , turpmāk Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem, kuriem bija piešķirts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, un kuri vēlās tikt atzīti par maznodrošinātām personām bez pārtraukuma, šāda iespēja būs nodrošināta.
 • Pieņemti Saistošie noteikumi “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” jaunā redakcijā

  2016.g. 8.decembrī tika apstiprināti Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”.

  Izvērtējot Daugavpils pilsētā sniegtās sociālās palīdzības atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, Saistošo noteikumu jaunajā redakcijā ir precizēti kritēriji sociālo pabalstu saņemšanai un palielināts pabalstu apmērs, lai atbalstītu Daugavpils pilsētas iedzīvotāju spēju apmierināt savas pamatvajadzības. Saistošie noteikumi paredz palielināt kadastrālo vērtību nekustamajam īpašumam, kuru neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kā arī ņemot vērā privātpersonām negatīvo administratīvo aktu analīzi, Saistošie noteikumi ir papildināti ar nekustamā īpašuma veidu, kuru neņems vērā izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli. Noteikumos minētais personu ienākumu līmenis, no kura ir atkarīga personas spēja saņemt sociālo palīdzību, ir pārstrādāts un palielināts. Lai veicinātu personu spēju apmierināt savas pamatvajadzības, pabalstu apmēri ir palielināti, kā arī ir ievests papildus pabalsts zobu protezēšanai.

 • Pieņemti jaunie Saistošie noteikumi “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

  2016.g. 8.decembrī deputāti apstiprināja Daugavpils pilsētas domes Saistošus noteikumus"Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”. Saistošie noteikumi pilnveidoti palīdzības sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai. Daugavpils pilsētas pašvaldība, izmantojot brīvprātīgas iniciatīvas iespēju, ir orientēta atbalstīt daudzbērnu ģimenes un sniegt daudzbērnu ģimenēm, kuru vidējais ienākumu līmenis nepārsniedz 80% no minimālas mēnešalgas, finansiālo atbalstu. Saistošie noteikumi paredz labvēlīgāko normatīvo risinājumu, kurās Daugavpils pilsētas iedzīvotāji varēs pretendēt uz atbalstu krīzes situācijā un samazināt vecumu personām, kuras vēlās saņemt atbalstu pirts apmeklējumam, kā arī paredz dubultot atbalstu bērnu piedzimšanas gadījumā.
 • Par grozījumiem Invaliditātes likumā un personām ar invaliditāti pieejamiem pakalpojumiem

  Labklājības ministrija informē, ka š.g. 13.oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumu Invaliditātes likumā, kas stājās spēkā š.g. 28.oktobrī, papildinot to ar Pārejas noteikumu 5.punktu: “līdz 2018.gada 31.decembrim Valsts komisijai ir tiesības pagarināt šā likuma 8.panta otrās daļas kārtībā iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīva akta izdošanai konkrētās personas lietā”.

 • Notika invalīdu sabiedrisko organizāciju konference

  Starptautiskajā invalīdu dienā notikušās sabiedrisko organizāciju konferences mērķis bija vienkāršs – informēt par tiem atvieglojumiem un iespējām, ko piedāvā pašvaldība, un uzklausīt, kas ir jāpaveic pirmām kārtām, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti. Konferences devīze – „Mēs varam vairāk”. Patiešām, veselības problēmas daudziem pilsētniekiem netraucē dzīvot aktīvu un interesantu dzīvi. Nelielā izstādē bija apskatāmi dažādās studijās un pulciņos izgatavotie rokdarbi. Konferences dalībniekiem uzstājās arī radošie kolektīvi.

 • Ziedo asinis Daugavpils pilsētas domē!

  Šī gada 12.decembrī (pirmdien) no plkst. 10:00 līdz 14:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī norisināsies Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles (VADC LF) izbraukums.